top of page
EvaAliris_White_HR.png
TJANSTER.jpeg

TJÄNSTER

CHEFSSTÖD

Ibland räcker det med att bolla sina tankar högt med någon utomstående för att hitta riktningen igen och ibland kan man behöva en mer omfattande analys av sitt ledarskap. Min egen erfarenhet är att jag till och från saknat chefsstöd, någon som fokuserat lyssnat till mina utmaningar, någon som gett mig handfasta råd när jag önskat det eller som har påpekat att jag jobbar kortsiktigt genom att välja den enkla vägen i stället för att ta itu med det egentliga problemet…

Bra ledarskap är för mig att visa mod, ha en god självinsikt och att ta hand om människorna i verksamheten. Att vara ledare handlar om att inspirera till utveckling och att våga - inte om att övertala, övertyga och kontrollera. När det här fungerar skapas ett tillitsbaserat ledarskap.
Men hur gör man när man har en begynnande konflikt, när teamet inte tar ansvar eller när man blir djupt ifrågasatt som chef?

Genom att ta reda på och arbeta med sina egna rädslor och värderingar får man självinsikt som gör att man vet hur man reagerar i olika situationer och varför. Det skapar förståelse för hur jag påverkar individerna runt omkring mig- mitt team, chefen, kunder och kollegor. Med större självinsikt gör vi dessutom bättre val. Att bli en bättre ledare innefattar att erkänna att du inte har svaret på allt och att du tar ansvar för dina misstag.

Förändring är bestående och det vet vi alla. Ibland tenderar chefer att glömma bort sin egen utveckling och fokusera på företagets eller gruppens framtid men vi ledare behöver också ha flexibilitet och viljan att lära nytt och lära om. Utvecklas vi inte blir vi ifrånsprungna. 

Behöver du ett utifrånperspektiv på dina utmaningar som chef? Låt oss samtala om hur du kan utveckla ditt ledarskap.

Jag kan hjälpa er med

 • Rådgivning till chefer och ledare

 • Mentorstöd till nya och mer erfarna chefer

 • Värderingsrangordning enligt vetenskaplig metod

 • Konflikthantering

 • Chefsstöd under organisationsförändringar

 • Rekrytering

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash (1).jpg
chefsstöd
Eva Aliris 035.jpeg

INTERIMSCHEF

Att stå utan chef under en period är något som de flesta verksamheter varit med om exempelvis i glappet mellan en avslutad anställning och rekrytering av en ny chef, under en sjukskrivning, föräldraledighet eller vid interna projekt. Det kan vara kostsamt ekonomiskt men också energimässigt att hantera verksamheten I dessa situationer. 

Hur man löser den utmaningen är olika. Det är inte ovanligt att en befintlig chef eller medarbetare får dubblera parallellt med sitt ordinarie uppdrag eller att gruppen lämnas utan ansvarig chef för en period. Att ta in en interimchef med bred erfarenhet och ett lösningsorienterat mindset kan vara en bra väg att gå för att frigöra energi I verksamheten. Jag är prestigelös och kan jobba högt och lågt och jag delar gladeligen med mig av min kompetens.

 

Jag kan hjälpa er med

 

 • Chefsuppdrag under rekrytering av ny chef

 • Chefsuppdrag under ordinarie chefs föräldraledighet eller sjukskrivning

 • Chefsuppdrag i samband med en förändring eller hög arbetsbelastning

Vad innebär det att ta in en interimskonsult och när passar interimslösningar? Läs mer

Interimschef

GRUPPUTVECKLING

Känslan av när det mesta upplevs enkelt i gruppen, när man kommunicerar bra, delar med sig av erfarenheter och har tillit till varandra – den är underbar, inte bara för att det är roligt att gå till jobbet utan för att prestationen som följer av ett gott teamwork är mer regel än undantag. Men som alltid med det som växer måste man både plantera och vattna för att få skörda och ett effektivt och välmående team kommer inte av sig själv.

 

Människorna i organisationen är den viktigaste tillgången och att respektera och förstå människorna och deras kompetens är grundläggande och högst väsentligt.

 

För alla som ingår i en grupp, både ledare och gruppmedlemmar, är det en styrka att ha kunskap om gruppers utveckling och förstå vad som händer I gruppdynamiken för att kunna använda metoder eller starta aktiviteter inom gruppen vid rätt tillfälle. Jag är certifierad GDQ-konsult (Group Development Questionnaire) som är en forskningsbaserad enkät som används för att kartlägga ett teams utvecklingsstadium, styrkor och områden för utveckling.

Vill ni ha ett utifrånperspektiv och stöd med teamutvecklande insatser?

 

Jag kan hjälpa er med 

 • Att öka insikten om gruppers utveckling och de faser man genomgår samt vad som krävs bland annat i form av ledarskap och kommunikation för att nå nästa nivå.

 • Att genomföra ett test och få en nulägesanalys av gruppens utvecklingsfas för vidare arbete med teambuildning och förbättring av prestationer.

 • Att hjälpa individen att lättare prioritera och ta beslut

 • Att skapa ett tydligt syfte, ramverk och arbetssätt för att lyckas

 • Att tydliggöra gruppmedlemmars ansvar gentemot varandra

 • Med handledning kring gemensamma visioner, uppdrag och mandat

 • I processen att lära känna varandra och visa tillit för varandras kompetens och erfarenhet

 • Med konflikthantering i gruppen

Grupputveckling
you-x-ventures-bzqU01v-G54-unsplash.jpg

EFFEKTIVA PROCESSER

Alla chefer och ledare vill skapa framgångsrika och välmående organisationer med effektiva självständiga team. Då är det viktigt att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats för att nå goda resultat. Jag anser också att det har stor betydelse hur strukturella förutsättningar medverkar till eller motverkar tillit. 

Befinner ni er i expansion eller organisationsförändring och saknar resurser internt för att hantera utvecklingsarbetet?

 

 

Jag kan hjälpa er

 • Att ta ut riktningen och genom uppföljning justera och utveckla arbetssätt som leder er mot målet.

 • Att hjälpa till att införa nya arbetssätt, vilket kan vara en stor utmaning och som ofta kräver en beteendeförändring.

 • Att kartlägga processer och arbetssätt, identifiera förbättringsområden och därefter driva eller delta som bollplank i förändringsresan för att skapa effektiva processer, nyttja hela potentialen och öka produktiviteten

 • Med projektledning och processledning inom exempelvis organisation- och verksamhetsutveckling

 • Med möteseffektivisering såsom mötesledning och mötesstruktur

Tankar om brandsläckningsarbetet som pågår. Läs mer

Effektiva processer

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Vad är egentligen förändringsledning?
En metod och ett verktyg som underlättar beteendeförändring inom ett team eller en organisation. En typ av tillvägagångssätt som exempelvis kan användas av en ledningsgrupp för att implementera förändring.

En verksamhet kan exempelvis utveckla en ny förenklad process som inte medför så stor förändring för vare sig kunder eller medarbetare – det leder dock direkt till en förbättring av verksamheten. När en verksamhet däremot ska förbättra processer som påverkar kunders och medarbetares beteende i högre utsträckning krävs en genomtänkt process för att underlätta att det blir en lyckad förändring.


Du som vill bygga ett arbetsklimat där samtliga medarbetare känner sig delaktiga på vägen mot effektiviserade strategier bör även fokusera på stark kommunikation, samverkan och inkluderande strukturer. Förändringsledning är då en utmärkt väg att gå.

Jag har vana av både akuta förändringsbehov och långsiktiga förändringsresor inom många branscher och jag erbjuder stöd till er organisation när ni är inne i eller avser att påbörja en förändringsprocess. 

 

Jag kan hjälpa er

 • Med workshopledning och facilitering i syfte att skapa engagemang, motivation och delaktighet till förändring och utveckling.

 • Som förändringsagent agerar jag bollplank och stöd för förändringsägare (högsta ledningen), medarbetare och förändringsledare (chefer) inom organisationen både inför och genom en förändring.

Tankar om brandsläckningsarbetet som pågår. Läs mer 

image007 (1).png
Eva Aliris 024 (1).jpeg
Förändringsledning

VÄRDERINGAR OCH KULTUR

Genom att öka insikten om sina personliga värderingar ökar oftast medarbetarnas motivation, arbetsmiljön blir bättre och effektiviteten går upp. När man reflekterar kring sina värderngar och varför man har dem får man också en större förståelse för hur de påverkar bade sig själv och omgivningen. Det blir lättare att leda sig själv och vilket också hjälper organisationen att få ut det bästa ur sina medarbetare. 

Värderingar kan tjäna som riktlinjer för hur medarbetare beter sig mot varandra på jobbet och är i förlängningen det som skapar en företags- eller organisationskultur. En företagskultur är de värderingar, attityder och beteenden som är gemensamma i en organisation.

 

Jag använder ett interaktivt verktyg för att rangordna personliga värderingar och genom det kan vi arbeta vidare för ökad insikt och förståelse samt för att skapa samstämmighet mellan individen, gruppen och organisationen. (mer om verktyget och värderingar kan du läsa här: https://www.value.se/se/value-online )


 

Jag kan hjälpa er med

 • Att genomföra en värderingsrangordning online för att skapa insikt om sina personliga värderingar.

 • Facilitera en dialog med hela eller delar av verksamheten I syfte att öka engagemang och motivation.

 • Att hjälpa era ledare att bli mer trovärdiga samt att lättare kunna fatta beslut.

Är det värt att jobba med värderingar? Läs mer

VÄRDERINGAR OCH KULTUR
bottom of page